Vores priser

Her kan du se priser på vore forskellige ydelser.

Læs mere.

Vores betingelser

Almindelige forretningsbetingelser for etablering af et kundeforhold findes her.

Læs mere.

Blanketter

Blanketter i enten pdf eller Excel format til eget brug.

Læs mere.

Almindelige forretningsbetingelser


Etablering af et kundeforhold

Når et kundeforhold etableres, skal Instituttet efter lovgivningens regler have oplyst kundens navn, adresse og personnummer (CPR-nr.), for juridiske personer CVR-nr. samt eksemplar af gældende vedtægt/fundats. Instituttet kan forlange dokumentation i form af offentligt dokument med fortrykt CPR-nr./CVR-nr.
Du skal dokumentere oplysningerne i form af kørekort og sundhedskort eller anden dokumentation med billede og CPR-nr.


Fuldmagt

Kunden kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på sine vegne i forhold til Instituttet. Hvis Instituttet har fået meddelelse om en fuldmagt, gælder fuldmagten, indtil Instituttet modtager skriftlig meddelelse om, at den skal bortfalde. Fuldmagt i relation til båndlagt arv og gave kan dog kun noteres under særlige omstændigheder. For fysiske personer gælder, at en fuldmagt bortfalder, når Instituttet har modtaget meddelelse om den pågældende fuldmagtsgivers død.


Tavshedspligt

Instituttets medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de på grund af deres arbejde i Instituttet har fået kendskab til. Reglerne for tavshedspligten følger af lov om finansiel virksomhed samt regler som Justitsministeriet har fastsat som vilkår for Instituttet som godkendt forvaltningsafdeling.


Behandling af personoplysninger

Instituttet indhenter oplysninger til brug for udbud af forvaltningsydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration samt markedsføring.
Ved brug af betalingsformidling indhentes oplysninger fra pengeinstitutter m.v. alene med henblik på at kunne gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.
Instituttet indhenter endvidere oplysninger blandt andet fra det Centrale Personregister (blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger) og fra andre offentlige tilgængelige kilder og registre.
Det er frivilligt, om kunden ønsker at give Instituttet de ønskede oplysninger. Hvis kunden ikke ønsker dette, kan Instituttet måske ikke rådgive kunden eller i øvrigt betjene kunden.Videregivelse af oplysninger

For at kunne opfylde aftaler med kunden, f.eks. overførsel af beløb, videregives de oplysninger om kunden, som er nødvendige for at identificere kunden og gennemføre aftalen.
Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang, dette er foreskrevet i lovgivningen, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven, værgemålsloven, arveloven og fondsloven.
Misligholder kunden sine forpligtelser over for Instituttet, kan Instituttet indberette kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.


Indsigt i Instituttets behandling af personoplysninger

Kunden har ret til - i overensstemmelse med reglerne herom i persondataloven - at få oplyst, hvilke oplysninger om kunden, Instituttet behandler. Instituttet kan kræve gebyr for at give kunden et skriftligt svar.


Fejl i Instituttets oplysninger

Hvis Instituttet bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om kunden, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysninger blive berigtiget eller slettet, så beslutning kan træffes på et rigtigt grundlag.
Instituttet vil underrette andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger herom.


Indsigelse mod Instituttets behandlinger af personoplysninger

Kunden kan til enhver tid meddele Instituttet, at kunden ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Instituttet.


Klage over Instituttet behandling af oplysninger

Hvis kunden er utilfreds med Instituttets behandling af personoplysninger m.v., kan kunden klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk.


Rentevilkår

Renten for indlån er variabel, medmindre andet udtrykkelig er aftalt. At forrentningen er variabel betyder, at Instituttet til enhver tid uden varsel kan ændre rentesatsen. Instituttet kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for kunden. Instituttet kan nedsætte variable rentesatser på indlån uden varsel, hvis

1. ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Instituttet, fordi det almindelige renteniveau påvirkes, eller
2. anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Instituttet, eller
3. ændringer i skatter og afgifter har betydning for Instituttet.

Instituttet kan nedsætte den variable rentesats på indlån med én måneds varsel, hvis

1. markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper,
2. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens rentevilkår, ændrer sig, eller
3. Instituttet ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Instituttets ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen.

Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen eller rentesatsen for forskellige knæk kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. Instituttet oplyser rentesatser på forespørgsel fra kunden ligesom en kontos rentesatser altid oplyses på kontoudtog pr. 31. december. Kunden får oplysning om ændring af renten ved brev.
Hvis varslet af renteændringen for indlån på opsigelse er kortere end det varsel, der gælder for kunden, kan kunden i en periode på 14 dage efter, at renteændringen er trådt i kraft, hæve indskuddet uden fradrag i de påløbne renter.


Renteberegning, valør og rentetilskrivning

Valørdagen er den dag, hvor en kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Som hovedregel gælder, at når der indbetales kontant på en konto i Instituttet er første ekspeditionsdag efter indbetalingen valørdag. Når der hæves fra en konto, er ekspeditionsdagen valørdag. Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, Juleaftensdag, Nytårsdag samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag er ikke ekspeditionsdage i Instituttet.
Ved de fleste kontotyper foretager Instituttet en daglig renteberegning for hver enkelt konto. Renter tilskrives sædvanligvis én gang årligt.
Ved tilskrivningen indsætter eller hæver Instituttet de renter, der er opsummeret siden foregående termin på den enkelte konto. Rentetilskrivningen vil fremgå af kontoudtog eller anden opgørelse. Instituttet kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives kontoen. Reglerne for renteberegning og rentetilskrivning vil til enhver tid uden varsel kunne ændres af Instituttet.


Overtræksrente og rykkergebyrer m.v.

Hvis en konto overtrækkes, kommer i restance, kan Instituttet kræve overtræksrente/provision eller morarente, gebyr for at udsende rykkerbrev, samt udgifter ved juridisk bistand til inkassation m.v. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af Instituttets rykkerbrev (og/eller prisliste).
Overtræksrente/overtræksprovision oplyses på forespørgsel fra kunden, (og fremgår tillige af kontoudskrifter).


Gebyrer

Instituttet tager gebyr af kunden for serviceydelse, der udføres for kunden og for besvarelser af spørgsmål fra offentlige myndigheder. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres.
De almindelige gebyrer fremgår af en prisliste på Instituttet hjemmeside. Øvrige gebyrer oplyses på forespørgsel. Instituttet kan til enhver tid uden varsel ændre gebyrer. Gebyrer som måtte være aftalt i henhold til særskilt kontrakt med kunden, kan kun ændres i overensstemmelse med kontraktens indhold.


Forbehold ved indbetalinger

Indbetalinger på kundens konto, der ikke sker kontant, indsættes med forbehold af, at Instituttet modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen.


Modregning

Instituttet kan uden forudgående meddelelse til kunden modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos Instituttet. Instituttet kan dog ikke modregne i midler, der efter lovgivningens regler er beskyttet mod retsforfølgning.


Elektronisk kommunikation

Instituttet kan meddele kunden alle oplysninger i elektronisk form.
Kunder i Instituttet vil modtage alle breve, dokumenter og lignende elektronisk f.eks. i e-boks. Det betyder, at kunden skal åbne og kontrollere det der sendes elektronisk på samme måde som almindelig post.
Hvis kunden ikke ønsker eller har mulighed for at modtage elektronisk post kan dette aftales nærmere med Instituttet. Instituttet kan opkræve et gebyr for at sende breve og dokumenter m.v. med almindelig post. Gebyret fastsættes, således at det dækker Instituttets forsendelsesomkostninger ved at fremsende brevet, dokumenter m.v. på papir.
Hvis Instituttet beslutter at sende brev og dokumenter m.v. med almindelig post, fordi det er den bedste måde at informere på, er det uden gebyr for kunden.


Opsigelse

Instituttet og kunden kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. For værgemålsmidler og båndlagte arvemidler tilhørende myndige personer gælder, at Instituttet med et forudgående varsel på 3 måneder skal overføre de bestyrede midler til fortsat bestyrelse i en anden forvaltningsafdeling, når værgen/kapitalejeren anmoder herom.
Instituttet kan kun med Civilstyrelsen samtykke opsige et bestyrelsesforhold om værgemålsmidler og båndlagte arvemidler.
Når kundeforholdet ophører, er Instituttet frigjort for alle forpligtelser og/eller aftaler, der måtte være indgået for kunden. Kunden er på sin side forpligtet til at frigøre Instituttet for alle forpligtelser og/eller aftaler indgået på kundens vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor.


Forretninger i udlandet

Hvis Instituttet på en kundes vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger Instituttet en forretningsforbindelse, medmindre andet er aftalt.
Instituttet er uden ansvar for mulige fejl begået af det benyttede pengeinstitut samt for dettes soliditet.
Ved depot af udenlandske værdipapirer er Instituttet ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses mulige fejl og for dennes soliditet, medmindre forretningsforbindelsen er valgt af kunden.
Kunden er i samme omfang som Instituttet underkastet de retsregler, sædvaner samt forretningsbetingelser, der gælder for aftalen med den udenlandske forretningsforbindelse.


Oprettelse af forvaltningsdepot (VP-konto)

Ved oprettelse af et depot (VP-konto) skal Instituttet have oplysning om depothaverens (rentenyderens)(værgens) navn, adresse samt CPR-nr./CVR-nr. Navn- og adresseændringer samt ændring af eventuelle tegningsberettigede skal straks skriftligt meddeles Instituttet.


Opbevaring og ansvar

Instituttet hæfter for skade på deponerede værdipapirer, såfremt det har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt. Ved indlevering af fysiske effekter til forvaltning påser Instituttet, at værdipapirerne har noteret/tinglyst påtegning om at være inddraget under Instituttets bestyrelse. Instituttet påser ikke ægtheden af fysiske værdipapirer, herunder udenlandske værdipapirer.


Konvertering

På tidspunktet for konvertering af konvertible obligationer, som offentliggøres, underretter Instituttet depothaveren herom, såfremt konverteringsfristen gør underretning mulig.
Depothaveren anmodes om inden for en af Instituttet angivet frist at meddele Instituttet, hvorvidt

- de konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier,
- de konvertible obligationer skal indkasseres ved forfald.

Såfremt Instituttet ikke inden for den angivne frist har modtaget depothaverens instruktion, er Instituttet berettiget til for depothaverens regning og risiko at vælge den af ovennævnte muligheder, der efter Instituttets skøn er mest fordelagtig for depothaveren.


Nytegning

I tilfælde af nytegning af aktier og/eller tegning af obligationer med fortrinsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, herunder konvertible obligationer, underetter Instituttet depothaveren herom, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig.
Depothaveren anmodes om inden for en af Instituttet angiven frist at meddele Instituttet, hvorvidt

- nytegning skal finde sted,
- tegningsretten skal søges solgt,
- en eventuel overskydende tegningsret skal søges solgt eller supplerende tegningsret skal søges indkøbt.

Såfremt Instituttet ikke inden for den angivne frist har modtaget depothaverens instruktion, og/eller depothaveren ikke har midler til rådighed for tegning, er Instituttet berettiget til at sælge tegningsretten bedst muligt for depothaverens regning. Instituttet påtager sig dog intet ansvar for et eventuelt salgs gennemførelse. Salg af tegningsretter sker ikke, hvis omkostninger overstiger provenu. Ikke benyttede/værdiløse tegningsretter slettes af VP Securities.


Fondsaktier

I tilfælde af udstedelse af fondsaktier, underretter instituttet depothaveren herom. Depothaveren anmodes om inden for den af Instituttet angivne frist at meddele Instituttet, hvorvidt

- fondsaktierne ønskes hjemtaget,
- aktieretten skal søges solgt,
- en eventuel overskydende aktieret skal søges solgt eller supplerende aktieret skal søges indkøbt.

Såfremt Instituttet ikke inden for den angivne frist har modtaget depothaverens instruktion, og/eller depothaveren ikke stiller midler til rådighed for indkøb af aktieret, hjemtager Instituttet fondsaktierne og er berettiget til at sælge en eventuel overskydende aktieret bedst muligt for depothaverens regning. Instituttet påtager sig dog intet ansvar for et eventuelt salgs gennemførelse.
Salg af aktieretter sker ikke, hvis omkostninger overstiger provenu. Ikke benyttede/værdiløse aktieretter slettes af VP Securities.


Værdipapirer registreret i VP Securities

For obligationer, aktier m.v. registreret i VP Securities gælder følgende betingelser:

A. Registrering i VP Securities - ændringsmeddelelse
I VP Securities registreres udstedelse og ændring af obligationer, danske aktier m.v. (fondsaktiver), der noteres på Københavns Fondsbørs (Nasdaq Copenhagen) og af fondsaktiver, der har opnået VP Securities godkendelse til registrering, samt rettigheder over disse. Registreringen sker på en konto i VP Securities (VP-konto) -svarende til en depotkonto.
Ved enhver ændring i det registrerede på den enkelte VP-konto - bortset fra adresseændring og nedskrivning af udtrukne obligationer - sendes ændringsmeddelelse til VP-kontohaver og eventuelle andre berettigede. Ændringsmeddelelsen ved nedskrivning af udtrukne obligationer kan ved skriftlig henvendelse til Instituttet tilvælges. Ændringsmeddelelsen er bevis for, at der er sket registrering, og for hvad der er registreret, og bør sammenholdes med ejerens instruks. Ved uoverensstemmelse bør Instituttet straks kontaktes.

B. Renter
På forfaldsdagen (ved helligdag den efterfølgende ekspeditionsdag) vil renter af obligationer efter fradrag af forvaltningsafgift m.v. blive anvist til den pengeinstitutkonto, som depothaver har oplyst.

C. Udtrækning
Efter udtrækning af obligationer vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til VP-kontohaver (depothaver) og eventuelle andre berettigede. På forfaldsdagen (ved helligdag den efterfølgende ekspeditionsdag) overføres udtrækningsbeløbet til den til et depot knyttede kapitalkonto i Instituttet.

D. Udbytte/Udlodning
På 4. børsdag efter generalforsamlingen vil udbytte af aktier og udlodning af investeringsforeningsandele eventuelt med fradrag af udbytteskat og forvaltningsafgift m.v. blive anvist til den pengeinstitutkonto, som depothaver har oplyst. Meddelelse herom vil samtidig tilgå VP-kontohaver (depothaver). For fonde vil Instituttet automatisk tilbagesøge den erlagte udbytteskat, såfremt der er indgået aftale herom.

E. Udenlandske værdipapirer registreret i VP Securities
Afkast fra udenlandske værdipapirer registreret i VP Securities anvises fra VP Securities til Instituttet. Instituttet anviser afkastet, jf. overfor under B til VP-kontohaver (depothaver).

F. Betalingsforhold
Udbetaling af renter, udbytter m.v. sker med forbehold for, at udsteder opfylder sin forpligtelse om betaling til Instituttet. I modsat fald er Instituttet berettiget til at tilbageføre anviste beløb.

G. Disposition over værdipapirer
Ved køb, salg eller andre dispositioner over obligationer, aktier m.v. foranlediger Instituttet efter anmodning (anmeldelse) fra VP-kontohaver (depothaver) den til dispositionen svarende ændring registreret på kontoen. Instituttet er dog kun forpligtiget til at registrere en sådan anmeldelse, når den ikke skønnes at være i strid med de beføjelser, der efter lovgivningens regler m.v. tilkommer VP-kontohaver (depothaver).

H. Anmeldelse af rettigheder og tidspunkt for retsvirkning
Instituttet modtager anmeldelser af rettigheder på alle bankdage (undtagen nytårsaftensdag) fra kl.9.30 til 16.00. Anmeldelser modtaget efter kl.16.00 anses for at være kommet frem ved ekspeditionstids begyndelse den førstkommende ekspeditionsdag. En anmeldelse skal være skriftlig og indgives ved personlig henvendelse eller pr. brev, men ikke ved telex, telefax eller anden elektronisk adresse. Anmelder får på begæring en skriftlig bekræftelse med angivelse af det tidspunkt, hvor anmeldelsen er modtaget. Instituttet kræver følgende dokumentation ved anmeldelse:
- at anmeldelsen hidrører fra rette vedkommende
- at dispositionen kan registreres, og
- at oplysninger nødvendige for registreringen foreligger, herunder fornødent bevis for rettigheden.

Ved afvisning af registrering af en anmeldelse gives underretning og begrundelse til anmelder. Instituttet indrapporterer en anmeldelse af rettigheder til VP Securities uden unødigt ophold, efter at en anmeldelse er kommet frem (modtaget) til registrering. Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen, får registreringen retsvirkning på tidspunktet for den endelige prøvelse i VP Securities. Ved køb og salg (samt ved nytegning) indtræder retsvirkningen ved den endelige dækningskontrol, d.v.s. aftenen før afviklingsdagen. Anmeldelse og registrering er en forudsætning for retsbeskyttelse mod aftaleerhververe og kreditorer.

I. Notering på navn
Instituttet foranlediger, at aktier og investeringsforeningsandele, der er registreret i VP Securities noteres på navn under Instituttets bestyrelse.

J. Nytegning af aktier og/eller konvertible obligationer samt fondsaktier
Med hensyn til nytegning af aktier og/eller konvertible obligationer samt fondsaktier henvises til foranstående bestemmelser.

K. Registreringsophør i VP Securities
Når et fondsaktiv ophører med at være registreret i VP Securities, vil meddelelse herom blive sendt til VP-kontohaver (depothaver) og eventuelle rettighedshavere, med oplysning om fremgangsmåden for udlevering af dokumenter til erstatning for de registrerede fondsaktiver.

L. Klage
Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over obligationer, aktier m.v. eller Instituttets afvisning af en anmeldelse skal indgives skriftligt til Klagenævnet for Værdipapircentraler, c/o VP Securities (Euronext Securities), Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, senest 6 uger efter, at ændringsmeddelelse er afsendt, henholdsvis senest 6 uger efter Instituttets afvisning af anmeldelsen. Der skal betales et klagegebyr.
Øvrige klager over instituttet kan rettes til den klageansvarlige, direktør Ole Reinholdt, Forvaltningsinstituttet, Toldbodgade 33, 3. sal, 1253 København K. eller ORE@forv.dk

M. Lovgivning
De nærmere regler om obligationer, aktier m.v. registreret i Værdipapircentralen, herunder om betingelserne for og retsvirkningerne af registrering, fremgår af lovbekendtgørelse nr. 227 af 11. marts 2014 om "Lov om værdipapirhandel m.v." Endvidere henvises til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2013 om værgemål, Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 13. december 2013 om anbringelse af myndiges båndlagte arv og Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 10. juli 2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.


Særlige regler for obligationer, aktier andre værdipapirer der ikke er registreret i VP Securities

Obligationer

Instituttet efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse, for så vidt bekendtgørelse herom finder sted i Statstidende, eller de af udstederen udsendte trækningslister. Endvidere indkasserer Instituttet forfaldne rentekuponer hidrørende fra deponerede obligationer samt udtrukne eller opsagte obligationer. Instituttet efterser tillige præmieobligationer for evt. gevinst.


Aktier/Anpartsbeviser

Instituttet indkasserer udbyttekuponer hidrørende fra deponerede aktier, såfremt tid og sted for indløsning af udbyttekuponerne offentliggøres Statstidende. Med hensyn til nytegning af aktier og/eller konvertible obligationer samt fondsaktier henvises til foranstående bestemmelser. Nytegnede aktier og/eller konvertible obligationer samt fondsaktier foranlediger Instituttet noteret på depothavers navn og under Instituttets bestyrelse.


Pantebreve m.v.

Pantebreve, der modtages til forvaltning, skal have tinglyst påtegning om at været inddraget under Instituttets bestyrelse. Samtidig med indleveringen skal oplyses debitors navn, adresse samt CPR-nr./CVR-nr. og pantebrevets aktuelle restgæld.

Instituttet
- underretter debitor om deponeringen,
- opkræver de ifølge pantebrevet bestemte ydelser hos debitor,
- underretter depothaver, når ydelser er betalt,
- modtager eventuelle ejerskifteafdrag og lign. og underretter depothaver herom.
- udsender påkravsmeddelelse i henhold til tinglysningslovens §42 a,
- underretter debitor når pantebrevet udgår af depot hos os.
Instituttet påtager sig på depothavers vegne at holde eventuel forsikringsgaranti eller anden pantebrevskaution i kraft, ligesom Instituttet påser, at forældelse afbrydes.


Udenlandske værdipapirer

Opbevaring

Udenlandske værdipapirer opbevares i samledepot i udlandet eller hos depotbank i Danmark hos en af Instituttet valgt depotforbindelse på de af Instituttet til enhver tid fastsatte vilkår. Hos depotforbindelsen opbevares den enkelte depothavers værdipapirer i et samledepot adskilt fra Instituttets egenbeholdning af værdipapirer. Udenlandske værdipapirer registreres af Instituttet som en særskilt effekt på depothaverens depot. For værdipapirer i samledepot vil den enkelte depothaver ikke være dækket af reglerne om erstatning Lov om Værdipapirhandel §§80 og 81, dog er Instituttet ansvarlig for depotforbindelsens soliditet og fejl, hvis den udenlandske depotbank erkender en sådan fejl eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er Instituttet uden ansvar. Udenlandske værdipapirer opbevaret hos en depotforbindelse i Instituttets navn (samledepot), kan ikke navnenoteres, uanset at værdipapiret i dets oprindelige form kan navnenoteres i hjemlandet. Instituttet er berettiget til at afgive oplysninger om den enkelte deponents identitet og beholdning af værdipapirer, hvis det pågældende lands lovgivning kræver det. Depothaveren vil ikke modtage meddelelse om generalforsamlinger, og af andre meddelelser vil depothaveren kun blive underrettet, når det drejer sig om afkast eller emissionsaktiviteter.


Renter

For depoter bestående af udenlandske værdipapirer, som er anbragt hos en af Instituttet valgt depotforbindelse, vil renter af obligationer blive afregnet til depothaveren snarest efter at beløbet er sat til disposition for Instituttet. Der fratrækkes forvaltningsafgift og eventuel depotafgift til det udenlandske depotsted.


Udbytter

For depoter bestående af udenlandske aktier, som er anbragt hos en af Instituttet valgt depotforbindelse, vil udbytter blive afregnet til depothaveren snarest efter at beløbet er sat til disposition for Instituttet. Der fratrækkes forvaltningsafgift og eventuel depotafgift til det udenlandske depotsted. Instituttet tilbagesøger ikke automatisk udenlandsk udbytteskat.


Udtrukne obligationer

For depoter bestående af udenlandske obligationer, som er anbragt hos en af Instituttet valgt depotforbindelse, vil udtrukne/indfriede obligationer blive indsat på den til depotet knyttede kapitalkonto snarest efter at beløbet er sat til disposition for Instituttet.


Nytegning, fondsaktier m.v.

Modtager Instituttet oplysninger fra sin udenlandske forretningsforbindelse om nytegning af aktier og/eller obligationer, warrants samt udstedelse af fondsaktier underretter Instituttet depothaverne herom, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig.
I øvrigt henvises til foranstående bestemmelser vedrørende konvertering og nytegning. Instituttet foretager først afslutning af en emission - herunder bogføring af provenu m.v. - når afregningsgrundlaget er stillet til Instituttets disposition fra depotforbindelsen.


Renter og udbytter m.v. af udenlandske værdipapirer, der er fysisk opbevaret i Instituttet

Rente-og udbyttekuponer af udenlandske værdipapirer, som efter aftale med depothaver er deponeret fysisk i Instituttet, fremsendes til inkasso i udlandet og godskrives depothaveren, snarest efter at Instituttet har modtaget ydelserne fra udlandet. For inkassationer på udlandet gælder de til enhver til fastsatte "Ensartede inkassoregler", vedtaget af Det Internationale Handelskammer.
For værdipapirer, der i udlandet er noteret på depothaverens navn og under bestyrelse af Instituttet, påtager Instituttet sig intet ansvar i forbindelse med emissionsaktiviteter og betalinger m.v.


Force majeure

Instituttet er ikke ansvarligt for tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lock-out, boykot, blokade, uanset om Instituttet er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af Instituttets funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for Instituttet.


Samarbejdspartnere

Instituttet modtager betaling for formidling og salg af vore samarbejdspartneres produkter. Du kan få oplysning om vores samarbejdspartnere ved henvendelse til instituttet.


Tilsynsmyndighed

Instituttet er under tilsyn af Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg, www.civilstyrelsen.dk


Ændringer

Instituttet kan ændre de almindelige forretningsbetingelser uden varsel, når det er til fordel for kunden. Øvrige ændringer sker med et varsel på mindst 3 måneder. Du vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. Ændringer vil endvidere fremgå af instituttets hjemmeside.


Disse forretningsbetingelser er gældende fra juli 2023.